Privacyverklaring Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding

 

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding verzamelt persoonsgegevens zoals en informatie over factoren die van invloed geweest kunnen zijn op het welbevinden, functioneren en presteren van cliënten met als doel de betreffende persoon te helpen zich te ontwikkelen tot een autonoom zelfsturend persoon.

Het verzamelen van gegevens is voor ons cruciaal om onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Vanzelfsprekend gaan wij hier zorgvuldig mee om. We willen dat u een goed beeld heeft van hoe wij als organisatie met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we een privacy verklaring opgesteld.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding verwerkt voor het onderzoeken, adviseren en begeleiden van cliënten. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee u als scholier/student/ouder/individu, zijnde cliënt kan worden geïdentificeerd.

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding neemt privacy serieus en zal als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend onze eigen geautoriseerde medewerkers of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot uw persoonsgegevens en zorgdossier.

Onze organisatie verzamelt onder andere gegevens van mensen die jonger zijn dan 16 jaar. Hiervoor vragen wij dan expliciet toestemming van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@feniks-ontwikkelingsbegeleiding.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

 

Wat is Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding?

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding is een stichting. Wij zijn gevestigd aan de Ravellaan 13, 3533JE Utrecht en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78551994.

 

 

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens met als doel handelingsgerichte adviezen en begeleiding te bieden aan getalenteerde kinderen, jongeren en hun ouders met vragen omtrent hun cognitief en sociaal-emotioneel functioneren. Scholen kunnen bij Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding terecht voor scholing, advies en individuele en groepsbegeleiding van begaafde kinderen. Wij streven ernaar (dreigend) vastlopende begaafde leerlingen – zowel binnen als buiten de schoolse setting – zorg, onderwijs op maat, uitdaging en contact met peers te bieden.

Iedere persoon is uniek en ervaart op unieke wijze het onderwijs, de thuissituatie en andere leefgebieden. Wij leveren maatwerk afgestemd op de unieke eigenschappen van iedere cliënt. Dat betekent o.a. dat we veel gedragsinformatie bekijken om tot de juiste adviezen en begeleiding te kunnen komen. Daartoe stellen wij een zorgplan op.

Wij gebruiken het zorgplan voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van onze overeenkomst. Dit doen wij uitsluitend met uw toestemming.

In overleg met ouders en/of school streven wij binnen het gehele begeleidingstraject naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Dit kan resulteren in handelingsgerichte adviezen voor zowel de schoolse- als de thuissituatie .

Samenvattend om:

 • uw zorgplan te kunnen verwerken;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en u te begeleiden;
 • u te informeren over ontwikkelingen in onze dienstverlening (nieuwsbrief);
 • voor facturatie doeleinden.

 

 

Welke rechtsgrond hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is de uitdrukkelijk verleende toestemming van u of van uw ouders/voogdij of onze wettelijke plicht.

U heeft het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. Wij verwijderen dan terstond uw gegevens en zorgen er tevens voor dat uw gegevens elders in onze keten bij derden partijen ook verwijderd worden. Dit kan echter tot één maand duren. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangewezen en heeft deze aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe?

Wanneer u of uw kind op school deelneemt aan een programma/training dat wordt georganiseerd door Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding, u of uw kind aanmeldt via de website van Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding of op een andere manier in contact treedt met een van onze medewerkers, nemen wij de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Dit doen we om u te adviseren, te begeleiden en/of om contact met u op te kunnen nemen. Wij doen alle benodigde inspanningen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen.

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam ouders/verzorgers
 • leeftijd ouders/verzorgers
 • adresgegevens ouders/verzorgers
 • telefoonnummer ouders/verzorgers
 • e-mailadres ouders/verzorgers
 • roepnaam en achternaam cliënt
 • geboortedatum cliënt
 • adres cliënt
 • school en opleidingsgegevens cliënt
 • informatie over (eerder gestelde diagnoses en/of) psychologisch onderzoek
 • medische informatie cliënt
 • pasfoto cliënt
 • identiteitsbewijs cliënt
 • handtekeningen ter autorisatie van ouders en jongeren ouder dan 16 jaar.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding aanbiedt, wordt een zorgplan aangemaakt. Bij het aanmaken van hiervan zijn een aantal persoonsgegevens als ook gedragsgegevens noodzakelijk. Dit zijn bijzondere en gevoelige persoonsgegevens.

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding verwerkt de door u rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in het kader van onderzoek, advisering en begeleiding op maat. Op deze manier kunnen wij u, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, informeren over bestaande en toekomstige mogelijkheden en u uitnodigen voor activiteiten die ondersteunend kunnen zijn voor het zorgtraject van cliënt.

 

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij beschouwen een adequate beveiliging van gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Daarnaast eisen we van de door ons ingeschakelde partijen, zoals de hostingprovider, dat ook zij voorzien in een adequate beveiliging. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

 

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Ten behoeve van onze opdrachtgevers bewaart Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het onderzoek, adviserings- en/of begeleidingsproces af te ronden. Uw gegevens worden opgeslagen op een lokale server in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

 

 

Gebruiken wij automatisch gegenereerde informatie zoals cookies?

Nee, de website van Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding maakt geen gebruik van cookies, pixel tracking en andere technieken om onze websites, marketinginspanningen en services verder te verbeteren. Daarnaast is onze website beveiligd (herkenbaar aan de https-verbinding) voor het sturen van webformulieren.

 

 

Wanneer verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding ontvangt persoonsgegevens o.a. via de website en via e-mails en slaat deze op of bewerkt deze in een beveiligd clientregistratiesysteem ONS.

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding ontvangt uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend van derden die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze privacy verklaring.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden uw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met deze privacy verklaring en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens waarborgen volgens de geldende privacy wet- en regelgeving. Dit kan alleen met uw goedkeuring en zal alleen op aandringen van de cliënt en ouders/voogd gebeuren, bijvoorbeeld wanneer de cliënt elders geholpen wil worden.

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding zal uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

 

 

Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedere betrokkene recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdracht van de gegevens die verwerkt worden.

Indien een betrokkene van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over de wijze waarop wij gegevens verwerken, kan contact worden opgenomen via info@feniks-ontwikkelingsbegeleiding.nl. Tevens heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Hoe hebt u inzage in uw (persoons)gegevens, hoe kunt u deze aanpassen of verwijderen?

Door een e-mail te sturen naar info@feniks-ontwikkelingsbegeleiding.nl kun u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ter bescherming van uw privacy zullen wij in dit verband uw identiteit moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Na het afronden van het verzoek verwijderen wij uw kopie identiteitsbewijs.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien dan ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn van één maand, een overzicht van uw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in uw cliënt dossier. Wilt u uw gegevens uit onze database laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen u op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren u zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek, schriftelijk, over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zorgen wij er voor dat uw gegevens elders in onze keten bij derde partijen ook verwijderd worden. Dit kan echter tot één maand duren.

 

 

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd

Deze privacy verklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website. Wij raden aan om regelmatig onze website hierop na te slaan.

 

 

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te laten weten via het mailadres info@feniks-ontwikkelingsbegeleiding.nl .

Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

 

 

Hebt u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze privacy verklaring dan kunt u een e-mail sturen aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via info@feniks-ontwikkelingsbegeleiding.nl.