Zorg & Ondersteuning bij hoogbegaafheids problematiek

Een veilige omgeving voor jongeren (en hun ouders), die dreigen vast te lopen of al zijn vastgelopen en waarbij (hoog)begaafdheidsproblematiek een rol speelt. Feniks Ontwikkelingsbegeleiding is een plek om te herstellen van klachten op psychisch, fysiologisch, maatschappelijk en sociaal vlak. Feniks is een jeugdzorgorganisatie en werkt samen met scholen, professionals en gemeenten. 

ZORG

Het zorgteam, peers en activiteiten

BEWUSTBREIN

Uitstroom, begeleiding bij je
vervolgstap in de maatschappij

preventie

PREVENTIE

Begeleiding omtrent school en preventie

De pijlers van Feniks

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding werkt vanuit drie pijlers, die nauw met elkaar verbonden zijn en bij elkaar horen.
Bij de pijler Zorg hoort het zorgteam, met een vaste begeleider voor iedere jongere gedurende hun traject bij ons. Ook worden hier verschillende groepssettings geboden waarin jongeren elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. Ze vinden hier hun interesses en werken aan nieuwe vaardigheden.
De pijler BewustBrein heeft betrekking op de uitstroom van de jongere. Dat kan zijn een vervolgstap maken in onderwijs, maar ook in werk of naar een stageplek. De verschillende programma’s, zoals ‘Toekomstperspectief programma’, ‘Motivatieprogramma’ en ‘Executieve functies en HB programma’, vinden zowel bij Feniks als op scholen plaats.
De pijler Preventie heeft betrekking op het voorkomen van uitval van jongeren. Zowel binnen Feniks als op scholen geeft Feniks programma’s gericht op preventie, voor zowel de jongeren als voor leerkrachten.

Zorg

Onder de pijler Zorg valt het zorgteam, met een vaste begleider voor iedere jongere. Ook vallen de peers en activiteiten hieronder.

BewustBrein

De pijler BewustBrein heeft betrekking op de uitstroom van de jongere terug naar de maatschappij en omvat verschillende programma's.

Preventie

De pijler Preventie heeft betrekking op het voorkomen van uitval van jongeren met programma's voor zowel jongeren als leerkrachten.

Maatwerk en Samenwerking

Feniks biedt een veilige omgeving waar ruimte gecreëerd wordt voor hoogbegaafde jongeren met een zorgvraag om zich verder te ontwikkelen. Feniks zet in op het vergroten van het welbevinden van jongeren en ondersteunt bij het initiëren van een voor hen passende en zinvolle weg in de samenleving. Samen met de jongere en alle betrokkenen wordt gekeken naar wat er nodig is en worden passende oplossingen geboden in afstemming met elkaar.

Het feit dat Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding vanuit de drie pijlers werkt, betekent dus niet dat iedere hoogbegaafde jongere die bij ons komt hetzelfde standaard pakket krijgt. Iedereen komt met zijn eigen zorgvraag, wat maatwerk vereist.

Kenmerkend voor Feniks is dat de verschillende onderdelen hun eigen expertise hebben en dat tussen de onderdelen volop wordt samengewerkt. De jongeren worden door de begeleiders van Feniks met elkaar gevolgd om op die manier elkaars begeleidingstrajecten te versterken. Alle bevindingen die een jongere verder kunnen helpen, worden op dagelijkse basis aan elkaar teruggekoppeld tussen de verschillende onderdelen. De begeleider van het zorgteam heeft hierbij de eindverantwoordelijkheid en zorgt voor actuele instructies voor alle begeleiders binnen Feniks.

Bijvoorbeeld: Een jongere volgt een dramatherapietraject. Daar komen thema’s uit, die goed te oefenen zijn op de peergroup. Dan worden de Jongerenbegeleiders geïnformeerd hoe zij de betreffende jongeren hierbij kunnen helpen. En de Jongerenbegeleiders koppelen hun bevindingen dagelijks terug aan de Vaktherapeut uit het Zorgteam.

Peergroup

Onze ‘peergroup’ is een veilige plek in huiskamersetting, die een grote rol speelt. Hier ontmoeten ontwikkelingsgelijke jongeren elkaar. Vanuit hier ondernemen deze peers de activiteiten en hun persoonlijke programma binnen Feniks.
De leefgroep biedt structuur, zingeving en sociale context. Op de groep hebben de jongeren contact met elkaar, is er mogelijkheid tot ontspanning en worden de stappen die een jongere maakt versterkt en geborgd.
Deze peergroep is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 16.00u. Het is mogelijk om gedeeltelijk deel te nemen.

Activiteitenprogramma

Wij bieden onze jongeren een breed aanbod aan activiteiten onder begeleiding. Zoals ICT, atelier, muziek, boksen, houtbewerking, theater, grafitti, sport, fotografie, koken, en mindfulness.
De activiteiten vinden in kleine groepen plaats, waarbij er veel ruimte is voor contact met ontwikkelingsgelijken. De jongere kiest zelf en er is mogelijkeid om de gekozen activiteit centraal te stellen in het programma.
Het programma helpt bij het activeren, (opnieuw) plezier ervaren, het bieden van perspectief, en bij het motiveren om hun gestelde doelen te bereiken.

Begeleiding

Binnen Feniks is er begeleiding door de Jongerenbegeleiders, het Zorgteam, en de BewustBrein begeleiders.
Iedere jongere krijgt een vast aanspreekpunt in het Zorgteam, die  het hele traject begeleidt en bewaakt. Deze begeleider maakt de jongere wegwijs, stelt samen doelen en evalueert deze. Ze gaan uitdagingen aan en bespreken blokkades en succeservaringen. Deze begeleider is er ook voor het contact met ouders en verwijzers.

Zorgteam

Hoogbegaafdheidsproblematiek kent vele gezichten, waaronder ook uitdagingen zoals (sociale) angsten, (school) trauma’s, depressieve gevoelens en problemen met stress en (prestatie)druk. Hoewel dit ook bij andere jongeren voorkomt, werken de hersenen van hoogbegaafden vaak anders. Ze beleven intenser, er is vaker asynchroniteit in de ontwikkeling en er is een sterke koppeling tussen problematiek en identiteit. Daarom past de standaardaanpak bij deze jongeren niet altijd.
Feniks biedt maatwerk zorg met een benaderingswijze die aansluit bij hoogbegaafde jongeren, passend bij de problematiek en de specifieke behoeftes van hoogbegaafden. 

BewustBrein

Bij BewustBrein helpen we jongeren op weg in hun volgende stap in onderwijs of werk. Het doel is om weer duurzaam te kunnen functioneren in een setting met prestatiedruk, zoals op school of werk.

De trajecten zijn maatwerk: waarbij de ene jongere nog naar school gaat en de ondersteuning van BewustBrein wordt ingezet op een specifieke begeleidingsvraag, maakt de andere jongere opnieuw een opstart in onderwijs na 3 jaar thuiszitten en wordt de ondersteuning breed ingezet op zowel procesbegeleiding als begeleiding op de Zijnskenmerken. BewustBrein werkt nauw samen met andere partijen die hieraan een bijdrage leveren, zoals onderwijsinstanties.

Voor wie?

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding is er voor meer- en (uitzonderlijk) hoogbegaafde jongeren en hun ouders die dreigen te zullen of al zijn vastgelopen. Er is dan vaak al geprobeerd binnen het onderwijs of in de nabije omgeving ondersteuning en hulp te bieden. Wanneer deze oplossingen niet afdoende of niet passend bleken te zijn, kan Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding een plek zijn om te herstellen van op het gebied van klachten op psychisch, fysiologisch, maatschappelijk en sociaal vlak.
We werken ook veel samen met scholen, gemeenten en professionals. Bijvoorbeeld wanneer een leerling is uitgevallen op school of juist om te voorkomen dat dat gebeurt. 

Team Feniks

Het team van Feniks Ontwikkelingsbegeleiding bestaat uit een hechte groep professionals, met ieder een eigen expertise en passie voor ons vak. 
Samen staan wij voor jullie klaar.

Ons Team Feniks

Kom je sfeer proeven?

We organiseren regelmatig een OPEN MIDDAG voor jongeren en hun ouders/verzorgers.
Proef de sfeer, ontmoet ons team en andere jongeren, bekijk onze locatie & stel al je vragen.

De eerstvolgende open middagen zijn op:

Donderdag 17 november

Donderdag 15 december

van 15.30 tot 17.00 uur

Aanmelden, vragen, opmerkingen of feedback? Laat het weten!

4 + 9 =